عنوان فرم
نام : *
نام خانوادگی : *
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق
برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است
بلی
تا حدودی
خیر
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بود است

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

نام فرد یا افرادی که مناسب ترین بر خورد و همکاری را با شما داشته اند را مرقوم فرمایید
نام فرد یا افرادی که بر خورد نا مناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است

بله

خیر

چنانچه در خواست خلاف مقررات جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید
لطفا نظرات و پیشنهاد های خود را برای اصلاح امور بنویسید

عنوان