درمانگاه عفونی

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر فریبا کرامت

متخصص عفونی

شنبه - دوشنبه 

 دکتر پیمان عینی

متخصص عفونی

شنبه - دوشنبه -سه شنبه - چهار شنبه

 دکتر مژگان ممانی

متخصص عفونی

یکشنبه 

دکتر سید حمید هاشمی

متخصص عفونی

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

دکتر محمد مهدی مجذوبی

متخصص عفونی

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
عنوان