درمانگاه گوارش

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر محمد هادی زاده

فوق تخصص گوارش و کبد  


شنبه تا چهارشنبه

 مریم حسن زرینی

فوق تخصص گوارش و کبد


شنبه -دوشنبه - چهارشنبه
عنوان