در سیستم تلفنی نوبت دهی تلفنی با داشتن کد سه رقمی پزشک، مراحل تعیین نوبت سریع تر انجام می پذیرد 

محمد عباسی متخصص داخلی و فوق تخصص خون و آنکولوژی بالغین  121
محمود غلیاف فوق تخصص کلیه 112
مهردخت مزده فوق تخصص مغز و اعصاب  113
افشین فیاضی فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال  114
حسین عماد ممتاز فوق تخصص کلیه اطفال 115
محمد هادی زاده فوق تخصص گوارش و کبد 117
زهره کهرام فر متخصص داخلی 118

 

عنوان