درمانگاه روانشناسی

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر محمد حقیقی

متخصص اعصاب و روان


پنج شنبه

 دکتر سعید فرجی

متخصص اعصاب و روان

  شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

 دکترمریم زارعی

متخصص اعصاب و روان

  یکشنبه- سه شنبه - چهارشنبه
عنوان