درمانگاه روانشناسی

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر محمد حقیقی

فوق تخصص اعصاب و روان


شنبه تا چهارشنبه

 دکتر سعید فرجی

متخصص اعصاب و روان

  شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

 دکترمریم زارعی

متخصص اعصاب و روان

  یکشنبه- سه شنبه - چهارشنبه

 دکتر هلن بهمنش

فوق تخصص اعصاب و روان کودک و نوجوان

  یکشنبه- سه شنبه
عنوان