درمانگاه روانشناسی

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر محمد حقیقی

مخصص اعصاب و روان


شنبه تا چهارشنبه

 دکتر لیلا جهانگرد

فوق تخصص اعصاب و روان


یکشنبه -سه شنبه - چهار شنبه

 دکتر محمد احمدپناه

متخصص روانشناسی شناختی (روان درمانی کودکان و بزرگسالان)

  سه شنبه

 دکتر سعید فرجی

مخصص اعصاب و روان

  شنبه تا چهارشنبه
عنوان