درمانگاه داخلی

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر سید سامان طالبی

متخصص داخلی 


یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه 

 دکتر فیروزه ساجدی

متخصص داخلی 


شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

 

   
عنوان