درمانگاه کلیه و مجاری ادراری

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

رحیمپور امیری

فوق تخصص کلیه اطفال

  شنبه تا چهارشنبه

سید مهدی حسینی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان

  شنبه تا چهارشنبه

ویدا شیخ

فوق تخصص کلیه بزرگسالان

  شنبه  - چهارشنبه 
عنوان