درمانگاه کلیه و مجاری ادراری

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

رحیمپور امیری

فوق تخصص کلیه اطفال

  شنبه تا پنج شنبه 

 

 

ویدا شیخ

فوق تخصص کلیه بزرگسالان

  شنبه  - چهارشنبه 
عنوان