درمانگاه کلیه و مجاری ادراری

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

رحیمپور امیری

فوق تخصص کلیه اطفال

  شنبه تا پنج شنبه 

محمود غلیاف

فوق تخصص کلیه بزرگسالان


شنبه تا پنج شنبه

ویدا شیخ

فوق تخصص کلیه بزرگسالان

  شنبه  - چهارشنبه 
عنوان