درمانگاه قلب و عروق

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر مهدی مرادی

متخصص قلب و عروق (فلوشیپ)  

شنبه - سه شنبه

 دکتر فرناز فریبا

متخصص قلب و عروق

دوشنبه - چهار شنبه

دکتر اسدالله تناسان

فوق تخصص قلب و عروق کودکان

  شنبه تا چهارشنبه

 


 

 دکتر نکیسا خوانساری

متخصص قلب و عروق

  شنبه - دو شنبه- چهارشنبه

 دکتر سید کیانوش حسینی

متخصص قلب و عروق

  یکشنبه - سه شنبه
عنوان