درمانگاه قلب و عروق

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر مهدی مرادی

متخصص قلب و عروق (فلوشیپ)  

شنبه - یکشنبه - سه شنبه

 دکتر فرناز فریبا

متخصص قلب و عروق

دوشنبه - چهار شنبه

 دکتر محمدرضا بیاناتی

متخصص قلب و عروق(فلوشیپ) 

  شنبه - دوشنبه

دکتر ربابه رجبی 

فوق تخصص قلب و عروق کودکان

  شنبه تا سه شنبه

دکتر امیرحسین یزدی

فلوشیپ بالون آنژیو پلاستی

یکشنبه- سه شنبه - چهارشنبه
عنوان