همدان، میدان شریعتی ،خیابان میرزاده عشقی ،محل سابق بیمارستان امام ، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام  خمینی (ره)

تلفن تماس :

       تلفنخانه :                        38322440 - 38321372 - 38321839 -38321371 - 081

       سیستم نوبت دهی تلفنی : 38321460 - 38322438 - 38324056 - 38324062 -081

 

 

عنوان