اصل مشتري مداري در نظريه هاي نوين مديريت به عنوان يکي از جهت گيري هاي اصلي سازمان هاي امروزي تلقي مي شود، زيرا در عمل با جلب رضايت مشتريان درون و برون سازمان، کارآيي خود را در راستاي بهره وري سازماني به اثبات رسانده است. طرح تکريم نيز به عنوان يکي از برنامه هاي تحول اداري کشور، با محور قرار دادن جلب رضايت ارباب رجوع در اين راستا به اجرا در آمده است.کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام خمینی (ره) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از ابتدای راه اندازی در پی ارائه خدمات در بالاترین سطح بوده و با بکارگیری تواناترین پزشکان و پرسنل سعی در جلب رضایت مراجعین محترم نموده است.

  رمضان شمس         

مدیر کلینیک امام خمینی (ره)

 

               

عنوان